Project Description

רענן קולקה –יו״ר

פסיכולוג קליני מדריך. פסיכואנליטיקאי מנחה החברה הפסיכואנליטית בישראל והמכון הישראלי לפסיכואנליזה. חבר איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, כיהן כיו״ר האיגוד. מורה ומדריך בתוכניות הלימוד של האיגוד: ׳תוכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי׳, תוכנית ׳פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי׳ במסגרת מסלולי ההמשך של התוכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת ת״א.