Warning: md5() expects parameter 1 to be string, array given in /home/customer/www/humanspirit.org.il/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-image.php on line 648

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/customer/www/humanspirit.org.il/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/inc/class-fusion-builder.php on line 1942

תהליך הקבלה

המעוניינים ללמוד בתכנית יוזמנו למפגשי היכרות עם שני חברי סגל. תהליך ההיכרות עשוי להתפרש על פני מספר מפגשים.

על הפונים לתכנית לשלוח:

  • חיבור אישי שתכניו יאפשרו היכרות ראשונית ויכללו גם התייחסות מפורטת למשמעות הפנייה לתכנית ייחודית זאת.
  • חוות דעת משני ממליצים שעמם ניתן גם לשוחח.
  • תעודות לימודים אקדמיים וכן תעודות המעידות על הכשרה קלינית ועל רישום במשרד הבריאות.

שמירת הפרטיות והסודיות של מלוא תהליך הקבלה, לרבות כל חומר אישי שיופקד על ידי הפונים, מחייבת אותנו ומובטחת בפני הפונים על פי כל כללי האתיקה.
אמנת הכשרה: עם הקבלה ללימודים ייחתם בין תכנית רוח אדם לבין הלומד הסכם לימודים. הסכם זה יאפשר קבלת מלגת לימוד. בנוסף, יחתם הסכם שיאפשר קבלת מלגת מחקר.

ההרשמה לתכנית תיפתח בתאריך 1.10.17 ותסתיים בתאריך 31.1.18.
התשובות לפונים תימסרנה עד תאריך 31.5.18.
תכנית הלימודים של מחזור ב' תיפתח בתאריך 22.10.18.

תכנית ׳רוח אדם׳ תתקיים ב'קריית אדם' בעיר לוד, רח' אהרון בן חמו 1.
תכנית הלימודים תיפתח אחת לשלוש שנים.

להגשת המועמדות, לקבלת טופסי הרשמה ולמידע נוסף 
ניתן לפנות למזכירות איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות
ת.ד. 115, משגב דב 7686700  טלפון: 050-541-9907; 050-654-5499
דוא"ל: [email protected]

את תכנית הלימודים המלאה תמצאו מתחת לשונית ׳תוכנית הלימודים׳ בתפריט אתר זה
תכנית הלימודים המלאה - להורדה בקישור זה
טופס הרשמה לתוכנית הלימודים - להורדה בקישור זה

דמי הרשמה בסך 600 ₪
יש לצרף להגשת מועמדות לתכנית רוח אדם בהמחאה לפקודת איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי. סכום זה מיועד לצרכי הרישום והטיפול המנהלי בפנייה.