המבנה הכללי של התכנית

קבוצת הלומדים מאורגנת כסנגהה, קהילה הלומדת יחד, מתרגלת מדיטה יחד ודואגת לצרכיה החומריים, כמו אחזקה וניקיון של מרחב הלימודים הפיזי, מתוך שותפות ואחריות הדדית. משך הלימודים בתכנית הוא שבע שנים והם ממומנים באמצעות מלגת לימוד ומחקר ללומדים. במהלך שבע השנים נפרשים הלימודים על־פני שני ימי לימוד בשבוע:

בימי שני בין השעות 14:30–21:15
בימי רביעי בין השעות 09:00–15:00
(כמפורט בתוכניות הלימוד בטבלת המבנה השבועי).
אחת לחודש, בימי שני בין השעות 18:00–19:30, יתקיים סמינר קליני של כל הלומדים והמורים בתכנית.

הלמידה בתכנית מתבססת על מרכיבי יסוד אלה:

 • אנליזה אישית.
 • תרגול של שלוש אנליזות לפחות (ארבע אנליזות למי שיתמחה גם בפסיכואנליזה של ילדים) בליווי הדרכה אישית בכל אנליזה.
 • 13 שעות שבועיות של נוכחות משתתפת בתכנית הכוללות: לימודים עיוניים (פסיכואנליזה מקיפה, פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית, בודהיזם ומדעי הרוח והאמנויות), סמינר קליני, תרגול מדיטה, סמינר שיתוף – המפגש עם הדהרמה, סמינרים מתכנסים – רטריטים.

בשלושת הסמסטרים הראשונים ייקחו הלומדים חלק בהתנסות יישומית של היות זולתעצמי בקהילה כחלק מתהליך ההכנה לאנליזות שיערכו (כמפורט בעמ' 34).

אנליזה אישית

כל לומד יהיה באנליזה אישית במתכונת של ארבע פעמים בשבוע בהקף של לפחות 500 שעות מעת כניסתו לתכנית.
על האנליטיקאי של האנליזה האישית להיות מוסמך על־ידי המוסדות המוכרים להכשרה פסיכואנליטית.
האנליזה האישית הינה במימון אישי.

אנליזות לימודיות:

 • הלומדים יכולים להתחיל בטיפולים פסיכואנליטיים בסמסטר השני בשנת הלימודים השנייה.
 • כל אנליזה נוספת תוכל להתחיל שישה חודשים לאחר קודמתה באישור מדריך האנליזה הראשונה ומדריכי האנליזות שלאחר מכן בהתאמה ובתיאום עם ועדת ההוראה.
 • כל לומד נדרש לקיים שלוש אנליזות.
 • אחת האנליזות של לומד המתמחה באנליזות של מבוגרים תוכל להיות עם ילד או מתבגר.
 • לומדים המתמחים גם בטיפול פסיכואנליטי בילדים ובמתבגרים נדרשים לארבע אנליזות: שתיים במבוגרים ושתיים בילדים.
 • כל אחת מן האנליזות תהא בת ארבעה מפגשים שבועיים של חמישים דקות כל אחד. אחת מהאנליזות של הילדים או המתבגרים יכולה להיות גם בתדירות של שלוש פעמים בשבוע.
 • השאיפה היא לבסס תהליך אנליטי בטיפול במבוגר שיימשך שנתיים לפחות, ושנה וחצי לפחות בטיפול בילד*.
 • כל לומד יתנסה באנליזה של מטופלים משני המינים (בשתי האנליזות של ילדים או מתבגרים אין הכרח לשני המינים).
 • כל אנליזה תלוּוה בהדרכה אישית בת שעה שבועית, השנתיים הראשונות להדרכה תמומנה ע"י התכנית. החל מהשנה החמישית ללימודים תוכל תדירות ההדרכה לכל אנליזה, ובתנאי שהיא נמשכה שנתיים לפחות, לעמוד על פעם אחת בשבועיים בהתאם לשיקולי ועדת ההוראה.
 • שתי הדרכות לפחות צריכות להיות ברוח פסיכולוגיית העצמי. הדרכה אחת נוספת יכולה להיות על־פי בחירה אצל מדריך שאינו נמנה עם סגל התכנית, והיא תמומן במלואה על־ידי הלומד.
  על המדריכים להיות אנליטיקאים מנחים.

* אנליזה שתיפסק או תסתיים בטרם מלאת לה שנתיים (או שנה וחצי אצל ילדים/מתבגרים) תיחשב במניין האנליזות לפי שיקולי ועדת ההוראה.