Warning: md5() expects parameter 1 to be string, array given in /home/customer/www/humanspirit.org.il/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-image.php on line 648

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/customer/www/humanspirit.org.il/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/inc/class-fusion-builder.php on line 1942

אודות ׳רוח אדם׳

מזה כעשור נרקם לו פרויקט חזון ייחודי שלידתו בישראל והחובק כבר שיתופי פעולה בינלאומיים:

זהו מפעל תרבותי־מדעי המבקש ליצור מצע לשיתוף פעולה חלוצי בין דיסציפלינה מערבית מובהקת לבין הגות עתיקת יומין – בין הפסיכואנליזה, שיאה של תרומת המודרניות לנגיעה בנפש האדם, לבין הבודהיזם, המזמין את כל האדם להתמרה רוחנית.

הרקע

ההתפתחות התיאורטית של הפסיכואנליזה בעשורים האחרונים, מזמינה יצירה של תכנית הכשרה חדשנית ומאתגרת– כזאת  שמאפשרת את השתקפות החידושים התאורטיים בתאוריית הנוכחות האנליטית ואת הטמעתה בתודעת האנליטיקאי.

עם תום העשור הראשון של המאה ה־ 21, נראה כי הפסיכואנליזה נמצאת במצב התפתחותי מאתגר ביותר: בעוד, הפסיכואנליזה בממדיה התאורטיים התעלתה לאופקים חדשים של הבנת הרוח האנושית והנוכחות הטיפולית ההתמרתית הראויה לה, הרי שתכניות ההכשרה הפסיכואנליטיות טרם הציעו התפתחות מקבילה התואמת את הישגיה העיוניים המופלגים. הזיקה המיוחדת שפסיכולוגיית העצמי יוצרת עם הבודהיזם מאפשרת היענות לאתגר זה והולידה את תכנית ההכשרה הפסיכואנליטית־בודהיסטית המוצעת.

מטרת התכנית

התכנית מבקשת לתת מענה ישיר, מדויק וייחודי למכלול הנושאים הגלומים בטיפוח התודעה החומלת של הפסיכואנליטיקאי ובשכלול נוכחותו המתמירה כלפי מטופלו.

תכנית רוח אדם מכוננת מסגרת התהוות, התנסות, למידה וחוויה של פסיכואנליטיקאים הְמשוקעים בטיפוח ובשכלול הממד הרוחני של התודעה. התכנית שמה דגש על טיפוח נוכחות אנליטית התמרתית, אחדותית וחומלת הנעה בחופשיות בין הממדים התוך־אישיים, הבין־אישיים והעל־אישיים של המרחב הפסיכואנליטי. ברוח זו נבנית התכנית גם במחשבה על חדר הטיפול וגם כתומכת־קהילה, כך שתוכל לאפשר טיפולים פסיכואנליטיים ללא תשלום לאוכלוסייה, שבאופן רגיל לא תוכל לזכות בטיפול מסוג זה.